REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO szybkiwybór.pl

 

§ 1. Wstęp i postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego o nazwie szybkiwybór.pl

2.      Każda osoba korzystająca z usług serwisu internetowego obowiązana jest do przestrzegania jego postanowień.

3.      Serwis internetowy jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, tj. które ukończyły 18 lat oraz mających pełną zdolność do czynności prawnych. Dotyczy to użytkowników serwisu oraz osób odwiedzających serwis internetowy.

4.      Użytkownik serwisu to osoba korzystająca z usług serwisu, która ma założone w nim swoje konto w wyniku rejestracji. Użytkownicy są Ogłoszeniodawcami.

5.      Ogłoszeniodawca może korzystać z usług serwisu internetowego w formie zamieszczania w nim ogłoszeń. Ogłoszeniodawca posiada możliwość zarządzania ogłoszeniami, które będą powiązane z kontem użytkownika, co następuje za pośrednictwem interfejsu dostępnego dla użytkownika serwisu, powiązanego z kontem użytkownika (w tym dokonywania ich aktywacji, wyłączania, edycji danych ogłoszenia, ustawiania zdjęć w ogłoszeniu oraz usuwania i zamieszczanie nowych zdjęć i do ogłoszenia,).

6.      Osoba odwiedzająca serwis to pełnoletnia osoba, która przegląda zawartość serwisu internetowego, ale nie posiada w nim założonego swojego konta.

7.       Konto użytkownika serwisu to zbiór danych o użytkowniku serwisu i związanych z tym usług oraz funkcjonalności serwisu, z których użytkownik serwisu może korzystać. 

8.     Rejestracja w serwisie internetowym o nazwie szybkiwybór.pl jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja w serwisie internetowym polega na wprowadzeniu loginu, hasła, wymaganych danych oraz prawidłowego adresu email, na który wysyłany jest link aktywujący, warunkujący założenie konta w serwisie internetowym. Rejestracja w serwisie internetowym jest równoznaczna z zawarciem umowy o nieodpłatne o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

9.      Administratorem jest właściciel serwisu, który prowadzi, zarządza i administruje serwisem internetowym.

10.Administrator świadczy usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, tj. dostarczania użytkownikom serwisu treści cyfrowych na stronie internetowej o nazwie szybkiwybór.pl w celu umożliwienia użytkownikom serwisu publikowania i przechowywania danych w postaci ogłoszeń oraz innych treści, w szczególności zdjęć, które są udostępniane na tej stronie na podstawie tego regulaminu oraz na podstawie polskich przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do konsumentów także na podstawie ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

11.Dane użytkowników serwisu pozyskane w czasie rejestracji są objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a administratorem danych osobowych jest tylko i wyłącznie administrator tego serwisu internetowego.

12.Nazwa serwisu internetowego, jego grafika, oprogramowanie i baza danych podlegają ochronie prawnej, w tym ochronie prawno autorskiej i ochronie w zakresie własności intelektualnej przysługującej Administratorowi serwisu.

13.Kontakt z administratorem serwisu jest możliwy pod następującym adresem e-mail kontakt@szybkiwyboór.pl, który stanowi również adres do składania ewentualnych reklamacji. Kontakt z administratorem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18.

 

§ 2. Wymogi techniczne korzystania z serwisu internetowego

1.   Użytkownik serwisu w celu poprawnego korzystania z usług oferowanych przez  Serwis internetowy o nazwie szybkiwybór.pl, winien stosować się do jego wymogów technicznych, a wszelkie podejmowane działania odbiegające od tych wymogów mogą doprowadzić do nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu internetowego.

2.   Do korzystania z serwisu internetowego konieczne jest posiadanie przez Użytkownika serwisu odpowiednich urządzeń, pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, w tym przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, akceptującej pliki cookies wraz z obsługą języka javascript, a także skrzynki pocztowej email, niezbędnej do odbioru linku aktywującego Konto w Serwisie

3.   Do kontaktu z Administratorem Serwisu Użytkownik Serwisu powinien posiadać adres e-mail i dostęp do programu właściwego do obsługi poczty elektronicznej

 

§ 3 Rejestracja w serwisie internetowym

1.                       Zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie internetowym wymaga dokonaniarejestracji ogłoszeniodawcy.

2.                       Poprzez dodanie ogłoszenia ogłoszeniodawca oświadcza, że wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem ogłoszenia zamieszczanego przez ogłoszeniodawcę, są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz że przedstawiają one osobę, której dane zostały podane w zamieszczonym ogłoszeniu.

3.                       Poprzez dodanie ogłoszenia ogłoszeniodawca oświadcza, że zamieszczane w ogłoszeniu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw do baz danych. Jednocześnie ogłoszeniodawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach ogłoszenia utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii pozwalających na zgodne z prawem zamieszczenie ogłoszenia w serwisie internetowym oraz że uzyskał on zgodę osób trzecich na umieszczenie przez niego w ogłoszeniu treści dotyczących tych osób lub do których prawa mają osoby trzecie.

4.                       Ogłoszenie musi spełniać następujące wymogi techniczne aby mogło zostać zamieszczone w Serwisie:

5.                       Administrator Serwisu ma prawo dokonać weryfikacji zgodności zamieszczonego przez użytkownika serwisu ogłoszenia z warunkami wskazanymi w regulaminie.

6.                       Gdy ogłoszenie nie spełnia wymogów określonych w regulaminie Administrator Serwisu może odmówić zamieszczenia ogłoszenia w serwisie internetowym, zablokować dostęp do zamieszczonego już ogłoszenia lub usunąć ogłoszenie z serwisu.

7.                       W przypadku otrzymania przez Administratora Serwisu zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych w ogłoszeniu, a także w przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności ogłoszenia z wymogami tego regulaminu, w szczególności co do prawdziwości lub aktualności treści podanych przez użytkownika serwisu w ogłoszeniu, w tym danych osobowych lub fotografii, oraz co do posiadania przez użytkownika serwisu praw do treści zamieszczonych w ogłoszeniu, Administrator Serwisu ma prawo do:

1.                       wezwania użytkownika serwisu do niezwłocznego usunięcia z ogłoszenia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych pod rygorem odmowy zamieszczenia ogłoszenia w serwisie internetowym, zablokowania dostępu do zamieszczonego w serwisie ogłoszenia lub do usunięcia ogłoszenia z serwisu;

2.                       wezwania użytkownika serwisu do niezwłocznego przedstawienia Administratorowi Serwisu swojego stanowiska i ewentualnych dowodów na potwierdzenie zgodności z prawem podejmowanych działań przez użytkownika serwisu, w związku z otrzymaniem przez Administratora Serwisu wiarygodnej wiadomości o bezprawności danych zawartych w ogłoszeniu, pod rygorem usunięcia ogłoszenia z serwisu internetowego;

3.                       odmowy zamieszczenia ogłoszenia w serwisie internetowym, zablokowania dostępu do zamieszczonego w serwisie ogłoszenia lub usunięcia ogłoszenia z serwisu internetowego.

 

8.                       Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania zamieszczonego Ogłoszenia w przypadku gdy zmienią się dane zamieszczone w Ogłoszeniu w serwisie internetowym.

9.                       Ogłoszeniodawca poprzez umieszczenie w ogłoszeniu danych, wizerunku lub innych treści wyraża zgodę na przeglądanie tych informacji przez wszystkich Użytkowników Serwisu i Odwiedzających oraz ma świadomość, że treści te będą dla nich dostępne.

10.                   Umieszczenie ogłoszenia w serwisie internetowym jest bezpłatne.

 

§ 4 Prawa autorskie i licencja 

1.   Z chwilą zamieszczenia ogłoszenia w serwisie odpowiednio Ogłoszeniodawca udziela Administratorowi Serwisu niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu lub utworów zamieszczonych w ogłoszeniu zgodnie z regulaminem na znanych w chwili zawarcia umowy wszystkich polach eksploatacjizgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie praw autorskich.

2.   Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony i jest nieodwołalna.

3.   Jeżeli użytkownik serwisu zamieścił w ogłoszeniu wizerunek osoby trzeciej oświadcza, że posiada upoważnienie tej osoby do wykorzystania jej wizerunku. Ponadto zamieszczenie tego wizerunku w ogłoszeniu w serwisie oraz udzielenie licencji na rzecz Administratora Serwisu w zakresie korzystania przez Administratora Serwisu z fotografii zgodnie z warunkami licencji w żaden sposób nie naruszy praw tej osoby. Jednocześnie użytkownik serwisu oświadcza, że warunki licencji na korzystanie z utworu obejmują prawo Administratora Serwisu do zamieszczenia go w Serwisie wraz z ogłoszeniem i wizerunkiem tej za jej zgodą.

4.   Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora Serwisu za wszelkie szkody jakie Administrator Serwisu poniósł w związku z zamieszczeniem w serwisie ogłoszenia lub komentarza tego Użytkownika Serwisu oraz korzystaniem przez Administratora Serwisu z utworu na warunkach licencji udzielonej przez tego użytkownika serwisu.

 

§ 5 Ochrona danych osobowych użytkowników serwisu

 

1.                      Z chwilą dokonania rejestracji w serwisie internetowym użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w procesie Rejestracji i dobrowolnie później, w przypadku modyfikacji lub zmiany tych danych, przez Administratora Serwisu, jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) .), w celu korzystania z usług świadczonych przez Administratora Serwisu na warunkach wskazanych w regulaminie.

2.                      W procesie rejestracji użytkownik serwisu podaje następujące dane osobowe, które będą przetwarzane przez Administratora Serwisu w celu korzystania przez użytkownika serwisu z usług świadczonych przez Administratora Serwisu.

3.                      Użytkownik serwisu zapewnia, że osoba trzecia, której dane osobowe zostały przez tego Użytkownika zamieszczone w serwisie internetowym wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora Serwisu na zasadach wskazanych w regulaminie.

4.                      Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu oraz osób trzecich, których dane osobowe zostały zamieszczone w ogłoszeniu lub komentarzu w celu administrowania serwisem internetowym, w tym realizacji świadczonej usługi zgodnie z regulaminem.

5.                      Administrator Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.                      Dane osobowe są ujawniane przez użytkowników serwisu w czasie rejestracji dobrowolnie, ale jest to niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora Serwisu na warunkach wskazanych w regulaminie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

7.                      Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Serwisu.

8.                      Dane osobowe przekazane przez Użytkownika, będą usunięte przez Administratora Serwisu, z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Administratora Serwisu.

9.                      Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na archiwizację i przechowywanie wszelkich danych w zakresie niezbędnym dla wykazania przez Administratora Serwisu spełnienia wymogów ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 6 Prawa i obowiązki użytkowników serwisu oraz administratora serwisu

 

1.                       Użytkownicy Serwisu i inne osoby odwiedzające serwis, zobowiązane są do:

a)                       przestrzegania praw Administratora, innych Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich majątkowych i osobistych;

b)                      powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników Serwisu, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa;

c)                       nie podejmowania działań na szkodę Administratora Serwisu, Użytkowników Serwisu i osób trzecich.

2.                   Użytkownik serwisu w każdej chwili ma prawo do usunięcia konta w serwisie internetowym, żądania zaniechania publikowania jego danych, czego skutkiem jest ich trwałe usunięcie wszelkich danych użytkownika serwisu z zasobów systemu informatycznego przez administratora serwisu. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.                   Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w całości lub części dla Użytkowników Serwisu lub innych osób z niego korzystających, których działania są sprzeczne z regulaminem lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4.                   W przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa Administrator Serwisu ma prawo usunąć odpowiednio wszystkie ogłoszenia lub/i komentarze Użytkownika Serwisu, który dopuścił się naruszenia i odmówić publikacji kolejnych ogłoszeń lub komentarzy tego użytkownika serwisu, jak też ogłoszeń lub komentarzy zawierających te same kluczowe dane co w usuniętych ogłoszeniach i komentarzach.

5.                   Administrator Serwisu nie odpowiada za treści i charakter prezentowanych w Serwisie Ogłoszeń. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane Ogłoszenie.

6.                   Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa, w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste  zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczone w serwisie internetowym ogłoszenia. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi użytkownik serwisu, który zamieścił dane Ogłoszenie.

7.                   Administrator Serwisu nie świadczy usług pośrednictwa w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne jakie mogą wyniknąć z faktu nawiązania znajomości pomiędzy użytkownikami serwisu, jak też pomiędzy użytkownikami serwisu, a innymi osobami, w tym odwiedzającymi serwis w rozumieniu regulaminu.

8.                   Administrator Serwisu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczone usługi. Administrator Serwisu nie ponosi natomiast żadnej odpowiedzialności za szkodę wynikającą z zakłóceń w funkcjonowaniu serwisu internetowego wywołanych siłą wyższą, nieprzewidywalną awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników serwisu albo osób trzecich, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu.

9.                   Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez użytkowników serwisu z funkcji Serwisu internetowego, wynikającej z dokonywania okresowych zmian i ulepszeń w systemie serwisu internetowego.

10.              Treści umieszczane przez użytkowników serwisu nie są treściami wyrażanymi przez Administratora Serwisu. Administrator Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia treści zabronionych przez prawo, drastycznych, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady Serwisu wskazane w regulaminie .

11.              Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w tym za wykorzystanie przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, w tym odwiedzających serwis, dostępnych w Serwisie internetowym danych i wizerunku innych Użytkowników Serwisu lub osób trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu internetowego.

§ 7 Reklamacje

 

1.      Reklamacje związane z jakością świadczenia usług przez Administratora Serwisu, jak też związane z zablokowaniem dostępu do konta użytkownika serwisu, odmową świadczenia usług, czy usunięciem ogłoszenia lub zgłoszonymi roszczeniami osób trzecich co do bezprawności wykorzystania ich danych osobowych, w tym wizerunku na zamieszczonych fotografiach w serwisie internetowym, powinny być składane drogą e-mailową na adrese-mailowy kontakt@szybkiwybor.pl

2.      Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawieraćdane identyfikacyjne Użytkownika Serwisu użyte przy rejestracji, z uwzględnieniem późniejszych zmian, a w przypadku osób niebędących użytkownikami serwisu imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci adresu e-mail zgłaszającego reklamację; a także dokładne wskazanie ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja; dokładne wskazanie przyczyn zgłoszenia reklamacji, w tym w szczególności treści ogłoszenia, które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia.

3.      Administrator Serwisu zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

 

§ 8 Zmiana regulaminu

 

1.      Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

2.      W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator Serwisu poinformuje o tym niezwłocznie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.

3.      Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

4.      Umowy o świadczenie usług zawarte pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administratorem Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu podlegają nowej wersji Regulaminu jeżeli Użytkownik Serwisu nie wypowie umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym miesiąc od dnia powiadomienia go przez Administratora Serwisu o zmianie regulaminu lub nie poinformuje Administratora Serwisu, iż nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, co skutkuje wygaśnięciem umowy po upływie miesiąca, tak jak w przypadku wypowiedzenia umowy. Administrator powiadamia Użytkownika Serwisu o zmianie Regulaminu drogą e-mailową na adres wskazany przez Użytkownika Serwisu w procesie Rejestracji oraz podaniem linku do zmienionej treści Regulaminu. Powiadomienie uważa się za doręczone z chwilą wysłania e-maila przez Administratora Serwisu.

5.      W razie uznania za nieważne lub nieskuteczne wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

6.      Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem: www.szybkiwybor.pl/31,Regulamin.html